BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY: ZADANIA OPIEKUNA MEDYCZNEGO

Do zadań opiekuna medycznego należy:
1. rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
2. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
3. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
4. wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
5. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości;
6. wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej;
7. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
8. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem;
9. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z wydalaniem;
10. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
11. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego;
12. stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;
13. dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
14. zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
15. dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
16. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich;
17. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością;
18. pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami;
19. udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
20. przestrzeganie przepisów sanitarno - epidemiologicznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
21. popularyzowanie zachowań prozdrowotnych;
22. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
23. udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
24. organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
25. przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
26. przestrzeganie przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;
27. postępowanie zgodnie z zasadami etyki;
28. korzystanie z różnych źródeł informacji.

NORMY DZWIGANIA:

Prace wzbronione kobietom związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów:
a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów (po powierzchni płaskiej) masa towarów nie może przekroczyć:
• 12 kg - przy pracy stałej,
• 20 kg - przy pracy dorywczej.
b) przy ręcznym przenoszeniu pod gorę (po pochylniach, schodach, itp.) ciężarów masa towarów nie może przekroczyć:
• 8 kg - przy pracy stałej,• 15 kg - przy pracy dorywczej. 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW